dimarts, 5 d’abril de 2011

Granític. Deu impressions del Corredor

<<Les formes del relleu d’un territori vénen donades per l’acció del clima sobre la roca. Ara fa uns 500 milions d’anys, al territori ocupat per l’actual serralada litoral, l’escorça terrestre estava constituïda majoritàriament per grans muntanyes de pissarres i roques similars, formades en el Paleozoic.

<<Posteriorment, ara fa un 260 milions d’anys, el magma que es trobava sota l’escorça va exercir diverses intrusions dins d’ella. Els magmes intrusius, amb pressions i temperatures formidables, van dissoldre les capes inferiors de les pissarres i van modificar l’estructura de les capes immediates que no van arribar a fondre, mitjançant el procés anomenat metamorfisme de contacte. Aquests magmes, intruïts en successives onades ben diferenciades, originaren diferents tipus de granitoides, compostos bàsicament de quars, feldspats i miques.

<<Un cop cristal·litzats i, per tant, consolidats els granitoides, una munió de fractures d’amplades molt variables (de pocs mil·límetres a desenes de metres) permeteren la intrusió de filons o dics de magma procedents de la cambra magmàtica inferior. Aquests magmes no arribaren a la superfície.

<<Actualment, els granitoides afloren allà on l’erosió ha eliminat les pissarres: a la major part de la serralada. Només els cims del Montnegre les conserven actualment. La diferent proporció de minerals del magma ha originat diferents tipus de granitoides, amb diferents nivells de resistència a l’erosió: granits (o leucogranits) als cims del Corredor i granodiorites a la resta del territori, en ordre decreixent de duresa. La distribució d’aquests materials diferents i també la localització dels dics, conforma els relleus de la zona. La presència d’esquistos (pissarres metamorfitzades) al Montnegre i de granits àcids al Corredor explica la diferenciació d’ambdues muntanyes. Les granodiorites, més toves, facilitaren la xarxa de fondalades que és Vallgorguina i que es troba a l’entreforc dels dos massissos.>>

Joan Manel Riera, Treballs
Biòleg. Escola de Natura del Corredor


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*